Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.jlprestashop.cz nabízejícího k prodeji široký sortiment dámského oblečení . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Reality Gryfon s.r.o.,Plachého 23, 370 01 České Budějovice, IČ: 28084331, DIČ: CZ28084331. Číslo účtu: 115-9711900217/0100, IBAN: CZ9701000001159711900217

a kupujícího ( zákazník, spotřebitel ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je - li smluvní stranou kupující - spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem ( č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Podáním závazné objenávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádema že s nimi souhlasí.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straněspotřebitel a na druhé dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jednáv rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávka a ceny zboží

Ceny u zboží na webových stránkách www.ulibusky-eshop.cz jsou závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Reality Gryfon s.r.o.,Plachého 23, 370 01 České Budějovice, IČ: 28084331, DIČ: CZ28084331.

Cena zboží na základě již uzavžené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna. V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě že kupující již část nebo celou částku kupní ceny zaplatil bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě - naplnění virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky, objednání e-mailem, písemně. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího.

Termín a způsob dodání

Dodací lhůta začíná dnem závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci do 3-5 pracovních dnů.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho bude možné dopravci předat do tří dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Nepředá - li prodávající zboží do 30 pracovních dnů, má kupující také právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny :

zboží je zasíláno dopravcem PPL - DOPRAVA ZDARMA OD 1500 Kč

Dobírka = cena je ZDARMA OD 1500 Kč

Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice.

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

ZBOŽÍ ROZESÍLÁME POUZE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při předání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního protokolu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

Záruka a reklamace

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V případě nemožnosti splnění již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího ( např. zboží se již nedodává, nevyrábí apod.), je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě mobilní telefon a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH. Kupující má na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

3. Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců podle občanského zákoníku pro spotřebitele a v rozsahu 12 měsíců pro nespotřebitele. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová. Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů. Zasláním e-mailu, prostřednictvím pošty, telefonicky. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi ( účtenka nebo faktura /daňový doklad ) a záruční list ( pokud byl ke zboží dodán ), dále doporučujeme připojit stručný popis závady.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady - záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující považovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit.Táž práva příslušejí kupujícímu jde-li sice o vady odstranitelné , jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje - kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení ( reklamační protokol ) o tom, kdy spotřebitel právo u odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel ( nepodnikatel ). Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe písemně nebo e-mailem. Uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží.

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7 , dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.

Při zasílání peněz poštovní poukázkou účtujeme 50,-Kč, zaslání peněz na účet je zdarma. Prodávající Reality Gryfon s.r.o.,Plachého 23, 370 01 České Budějovice je oprávněn dle §415 odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu Reality Gryfon s.r.o.,Plachého 23, 370 01 České Budějovice. Další podmínkou je , že takto vrácené zboží

není poškozeno (včetně obalu zboží) a NEBYLO POUŽITO.

Zboží nezasílejte na dobírku - takto zaslané zboží nebude přijato!

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět Reality Gryfon s.r.o.,Plachého 23, 370 01 České Budějovice

A to za následujících podmínek - zboží musí být ve vhodném nepoškozeném obalu.

Zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by měl dodržet základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení - nejlépe přes spodní prádlo nebo použít např. přibalené ochranné folie ( v případě kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.

Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzal(a), tak musí být zaslán i zpět vč.příslušenství, návodu apod. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, to nejlépe dokladem o koupi zboží.

Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty a pojištěné, jinak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu. (Bez manipulačního poplatku)

Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení projevu vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Výměna zboží

V případě jedné výměny zboží Vám NEBUDE účtován poplatek za zaslání zásilky, každá další výměna bude zpoplatněna částkou 99,-Kč.

Peníze za vrácené zboží budou vráceny do 14 kalendářních dnů od přijetí vráceného zboží.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa ) zákazníků jsou uchovávány v soulady s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradě pro vnitřní potřebu obchodu ( za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2.5.2014 a nahrazují dosavadní obchodní podmínky.